M.J BAG HOUSE
CONACT US

M.J BAG HOUSE

   
Conact Persons Muktar Bhai / Jumman Bhai
Phone Number: +91 9967001699 / +91 9967214190
E mail : info@mjbaghouse.com
Office : Grd Shop No.4B, Jetha Compound ,No.575,
Dharavi Main Road, Dharavi Mumbai - 400 017.